Reference

Upozornění:

Od roku 2002 firma "Ing. Jiří Rous PIREO" úzce spolupracuje se společností Terén Design, s.r.o. Teplice.

Další činnosti a reference najdete na www.terendesign.cz

Děkuji a těším se na spolupráci

Jiří Rous

NÁVRAT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

Vybrané práce, které jsem zpracoval nebo na nich spolupracoval:

 • Revitalizace jezírek na hřbitově v Teplicích; MěÚ Teplice

 • Revitalizace rybníku na Cínoveckém hřbetu, k.ú.Cínovec; OkÚ Teplice, RŽP

 • Revitalizace vodních ploch a vodotečí Přestanov (dokumentace k územnímu řízení); Mikroregion Trmice

 • Všebořická důlní propadlina – revitalizace (dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace); Magistrát Ústí n. L., IO

 • Inventarizaci významných krajinných prvků v  Krušných horách, včetně mokřadů a nefunkčních rybníků; OkÚ Teplice, RŽP

 • Inventarizace významných krajinných prvků v trase dálnice D8 na území okresu Ústí nad Labem; OkÚ, MěÚ Ústí n. L.

 • Revitalizace Černého potoka v přírodní rezervaci Černá louka (návrh – studie, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace); OkÚ Teplice, RŽP

 • Sanace a revitalizace sesuvných území a přilehlých ploch bývalých lomů Barbora a Otakar (odborný posudek); MěÚ Košťany  

 • Mapování NATURA 2000; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 • Biologická hodnocení (u Habrovic, Nechvalický les, vrch Klobouk)

 • Ochranné protihlukové a protiprašné valy, včetně odvodnění, lesní pruhy v předpolí lomu Libuš – Tušimice, studie; zadání DNT,a.s.,Tušimice

 • Posouzení vlivu na okolí „odtěžením vrchu Farářka, lomem Libouš“; Doly Nástup Tušimice

 • Těžba štěrkopísků, lom Vysočany – Vliv dobývání štěrkopísků na ŽP

 • Pastevní areál ZD Žalany, Žim, Bořislav – posudek na řešení cest, meliorací; OÚ Bořislav

 • TKO Jirkov – zadání stavby, experim. skládka, projekt ke stav. povolení; město Jirkov

 • Ropná laguna Trávčice – projekt sanace ČSD; Obl. ředitel. Praha

 • Rekultivace Růžodolské výsypky, DUŘ a DSP; MUS, a. s., Most

 • Rekultivace ČSA – U Arboreta, studie, DUŘ; MUS, a. s., Most

 • Vliv „ESO“ a „JV“ obchvatu Prahy na ŽP, exp. posudek; Magistr. hl. města Prahy

 • Biologické hodnocení (zák. ČNR 114/92 Sb.), trasa plynovodu DN 1000, Hospozín - Bylany; Transgas, o. z., Praha

 • Vliv výsypky lomu TUROW (Polsko) na ŽP, studie; OkÚ Liberec, OÚ Višňová

 • Rekonstrukce Blatenského příkopu, DUŘ – Olšová Vrata; Okresní MS, K. Vary

 • Krajinné hodnocení – studie Likvidace lomu Chabařovice; Paliv. komb., s.p., Ústí n.L.

 • Biologické hodnocení (dle zák. ČNR 114/92 Sb.) trasy plynovodu DN 1000, okresy K. Hora  - Kolín, VPZ Limuzy; Transgas, o. z., Praha

 • Technická a biologická rekultivace území v k. ú. Královské Poříčí I. a II. etapa; Sokol. uhelná , a. s., Sokolov

 • Návrh revitalizace Žalanského potoka, včetně ochrany obce Žalany před n-letou vodou; OÚ Žalany

 • Technická a biologická rekultivace na plochu Prunéřov  VII, retenční nádrže DSP; SD,a.s., Doly Nástup Tušimice

 • Asanace skládky průmyslových odpadů Chabařovice - projekt k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci; Spolchemie, a.s., Ústí n. L., SCES s.r.o.

Odborné posudky ve smyslu zák. ČNR č. 388/91 Sb.
(celkem bylo zpracováno 22 těchto posudků)

 • Rozšíření kanalizačních systémů města Krupky; MěÚ Krupka

 • Sanace a rekultivace skládky TKO „Lom Lobkowitz“,

 • Sanace skládky TKO odborný posudek dle zák. č. 388/91 Sb.; MěÚ Košťany

 • Sanace divoké skládky v k. ú. Prackovice, ev. č. 127 odborný posudek dle zák. č. 388/91 Sb.; OÚ Prackovice n. L.

 

Vybrané Dokumentace (D) a Posudky (P), dle zák. ČNR 244/1992

Název stavby / činnosti

oznamovatel / zadavatel

Skládka TKO Úpohlavy D OkÚ Litoměřice                                
Rozšíření přístavu Lovosice D ČSPL, a. s., Děčín
Likvidace lomu Chabařovice (koncepce) D PKÚ, s. p. Ústí nad Labem
Skládka TKO pro město Postoloprty P MěÚ Postoloprty, OkÚ Louny       
Rekultivace znehodnoceného výplachu solidifikací– odkaliště Lužice D Gesta Rynoltice
Otvírka a těžba štěrkopísku – lom Nučničky D Procházka, spol. s r. o.                       
Výstavba pískovny Hluboká – Milhostov P Tekaz, s.r.o., ÚO MŽP Chomutov
Rozšíření POPD lom Úpohlavy D Čížkovická cementárna./MŽP Praha
Dobývání pískovce DP Vrbice u Mšených lázní D    TELSTAV, s.r.o./OkÚ Litoměřice                  
Skládkový areál Sater Chodov – skládka NO P Sater Chodov/ÚO MŽP Chomutov 
Řízení a povolení hornické činnosti pro lom Špička – DP Radotín D Českomorav. cement, a. s., ÚO Praha