Profesní životopis

Ing. Jiří Rous

Narozen: 19.7.1956, Teplice

NÁVRAT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

Vzdělání:

Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta hornicko-geologická, obor - lomové dobývání užitkových surovin, se zaměřením na dobývání surovin a odvodňování lomů, rok ukončení 1986.

České vysoké učení technické Praha, Fakulta stavební, katedra hydromeliorací, PGS – Ochrana a tvorba životního prostředí, rok ukončení 1993.

 • držitel průkazu zvláštní způsobilosti ve výstavbě č. 00760991 12502705, vydaného dne 8. 10. 1991 MHPR ČR, Praha 10, Vršovická 65, oprávněn vykonávat funkci – vedoucí vnitropodnikového útvaru – v oboru projektové činnosti

 • držitel osvědčení o odborné způsobilosti dle MŽP ČR č. 499/92 Sb. (č. j. 720/149/OPV/93) – "o posuzování vlivu staveb, záměrů a činností na životní prostředí (E.I.A. a S.E.A.), od roku 1993,

 • držitel osvědčení o autorizaci; autorizovaný inženýr  v oboru: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, vydáno ČKAIT, r. 2002

Profesní zkušenost:

praxe v projekční, inženýrské a další činnosti

Báňské projekty Teplice

 • 1978,  praktikant

 • 1979-88, projektant a samostatný projektant, dobývání surovin a odvodňování lomů, skládky odpadů

 • 1986-91, zodpovědný a vedoucí projektant, hlavní inženýr projektu

 • 1988-93, projekce staveb a záměrů souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí, expertízy, posudky, koncepce, ...  vedoucí projektové kanceláře životního prostředí

SCES, spol. s r.o., Ústí n. L.

 • 1993-8, projekce staveb a záměrů souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí, dokumentace, posudky, koncepce, biologická hodnocení, EIA,...  vedoucí projektové kanceláře 

od r. 1998 – vlastní fa Ing. Jiří Rous PIREO, Litoměřická 2084/8, 415 01 Teplice

 • studie, projekce, expertízy, dokumentace a posudky související s ochranou a tvorbou životního prostředí, terénní úpravy, rekultivace a renaturalizace narušených ploch antropogenní činností a revitalizace vodních systémů, „ekologické“ stavby (asanace, skládky, atd.), EIA, biologická hodnocení, články v odborných časopisech, seminářích, …

 • průběžně jako projektant, zodpovědný a vedoucí projektant, hlavní inženýr projektů...

od r. 2002 – Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1 , 415 01 Teplice

 • obdobné zaměření jako ve vlastní firmě, tj. projekce, expertízy, dokumentace a posudky souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí, studie krajinného rázu, terénní úpravy, rekultivace a renaturalizace narušených ploch antropogenní činností a revitalizace krajinných systémů a prvků, „ekologické“ stavby (asanace, skládky, atd.), biologická hodnocení, EIA

 • průběžně jako projektant a zodpovědný projektant, hlavní inženýr projektů, ...